รายงานผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ ( ปีงบประมาณ )
ผู้สูงอายุทั้งหมด
ผลการคัดกรองทั้งหมด
เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม
กลุ่มติดบ้าน
กลุ่มเตียง


ผู้สูงอายุ คัดกรอง ร้อยละ อสม. ข้อมูลผลการคัดกรองผู้สูงอายุ
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 ด้านที่ 7 ด้านที่ 8 ด้านที่ 9
ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง ปกติ เสี่ยง

หมายเหตุ :
1. คัดกรอง   คือ จำนวนผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน (smart อสม. / 3 หมอรู้จักคุณ)
2. อสม.   คือ จำนวน อสม. ที่ได้มีการส่งผลคัดกรองผู้อายุ 9 ด้าน ในแต่ละพื้นที่
3. ร้อยละ   คือ จำนวนผลการคัดกรอง * 100 / จำนวนผู้สูงอายุ