รายงานข้อมูลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต


 

[ หน่วย : คน ]

เขต ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เขต 1 4,138,817 134,844 5,300 657 591,940 3,153,424 863,759 61,172 6,623 90.49%
เขต 2 2,387,760 71,948 3,348 402 659,741 2,125,338 440,548 38,380 4,159 100.00%
เขต 3 1,982,965 61,915 2,753 358 687,638 1,553,624 426,573 37,784 4,004 100.00%
เขต 4 3,361,750 65,556 3,612 532 645,191 2,515,690 588,548 51,494 6,508 94.02%
เขต 5 3,808,784 74,964 4,467 539 791,446 3,233,540 662,498 79,298 6,365 100.00%
เขต 6 4,408,079 74,095 4,312 537 484,139 3,710,157 640,780 71,442 6,288 95.15%
เขต 7 3,512,499 106,221 4,261 562 976,033 1,895,581 662,907 74,700 6,385 81.75%
เขต 8 3,990,919 107,408 5,220 620 922,418 3,444,692 610,265 90,189 5,982 100.00%
เขต 9 4,499,605 130,954 5,385 679 1,245,566 2,395,776 733,116 94,181 9,218 80.93%
เขต 10 3,152,039 87,202 4,291 491 693,035 2,053,106 510,227 63,845 5,706 87.12%
เขต 11 3,094,322 79,404 3,870 493 650,127 2,599,786 455,013 56,936 6,190 100.00%
เขต 12 3,711,704 65,079 4,918 550 1,990,149 1,767,588 478,258 31,784 4,966 100.00%
รวม 42,049,243 1,059,590 51,737 6,420 10,337,423 30,448,302 7,072,492 751,205 72,394 97.00 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2567 เวลา 03:03:35