รายงานข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร


[ เขต 3 ] -> [ จังหวัด กำแพงเพชร ]

[ หน่วย : คน ]

อำเภอ ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เมืองกำแพงเพชร 153,741 3,168 161 27 45,064 118,024 26,888 1,844 153 100.00%
ไทรงาม 32,046 980 49 4 11,256 24,944 5,508 222 45 100.00%
คลองลาน 38,902 1,067 56 14 13,387 32,016 7,831 175 37 100.00%
ขาณุวรลักษบุรี 75,382 1,743 76 4 27,527 67,048 15,052 310 70 100.00%
คลองขลุง 44,701 1,372 65 5 19,191 36,755 9,222 1,010 75 100.00%
พรานกระต่าย 53,300 1,132 75 10 14,749 49,979 9,979 665 51 100.00%
ลานกระบือ 28,880 1,160 46 5 10,535 23,024 5,583 301 27 100.00%
ทรายทองวัฒนา 14,595 403 16 4 6,128 10,458 2,430 247 38 100.00%
ปางศิลาทอง 17,943 544 31 1 6,205 12,855 4,091 354 24 100.00%
บึงสามัคคี 17,480 446 18 2 6,241 12,262 2,684 498 21 100.00%
โกสัมพีนคร 18,336 457 42 9 6,949 17,973 3,180 310 28 100.00%
รวม 495,306 12,472 635 85 167,232 405,338 92,448 5,936 569 100.00 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567 เวลา 09:43:47

Export Excel