รายงานข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร


[ เขต 3 ] -> [ จังหวัด กำแพงเพชร ]

[ หน่วย : คน ]

อำเภอ ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เมืองกำแพงเพชร 154,020 3,140 161 25 45,064 117,523 25,740 1,833 164 100.00%
ไทรงาม 31,922 972 50 4 11,256 24,810 5,316 229 46 100.00%
คลองลาน 39,086 1,071 58 13 13,387 31,372 7,471 186 38 100.00%
ขาณุวรลักษบุรี 75,403 1,748 73 4 27,527 67,050 14,763 299 63 100.00%
คลองขลุง 44,715 1,349 66 5 19,191 36,552 9,052 1,000 71 100.00%
พรานกระต่าย 53,547 1,128 74 9 14,749 50,186 9,800 680 56 100.00%
ลานกระบือ 28,773 1,138 42 5 10,535 22,616 5,424 285 24 100.00%
ทรายทองวัฒนา 14,693 405 17 4 6,128 10,501 2,337 291 40 100.00%
ปางศิลาทอง 18,906 536 34 1 6,205 13,156 4,190 359 30 100.00%
บึงสามัคคี 17,460 441 19 2 6,241 12,127 2,547 504 21 100.00%
โกสัมพีนคร 18,361 450 42 10 6,949 17,998 3,024 306 22 100.00%
รวม 496,886 12,378 636 82 167,232 403,891 89,664 5,972 575 100.00 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2566 เวลา 04:32:18

Export Excel