รายงานข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร


[ เขต 3 ] -> [ จังหวัด กำแพงเพชร ]

[ หน่วย : คน ]

อำเภอ ประชากรทั้งหมด ข้อมูล 3 หมอ ข้อมูลครอบครัว (ปี 64) ประชากรที่มีหมอ 3 คน ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ (%)
หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
เมืองกำแพงเพชร 164,982 3,137 153 25 45,064 98,453 24,702 2,101 176 86.99%
ไทรงาม 34,818 965 50 4 11,256 23,836 4,907 250 48 100.00%
คลองลาน 42,285 1,057 58 13 13,387 31,680 6,443 466 58 100.00%
ขาณุวรลักษบุรี 78,060 1,728 71 4 27,527 61,999 14,648 293 71 100.00%
คลองขลุง 45,481 1,347 67 5 19,191 35,513 9,000 1,025 74 100.00%
พรานกระต่าย 56,078 1,116 72 12 14,749 42,607 6,621 390 33 100.00%
ลานกระบือ 29,381 1,137 42 5 10,535 20,998 5,467 288 24 100.00%
ทรายทองวัฒนา 14,847 399 19 4 6,128 10,066 1,919 277 35 100.00%
ปางศิลาทอง 18,104 519 36 1 6,205 10,349 4,173 356 30 91.44%
บึงสามัคคี 18,521 420 18 2 6,241 11,941 2,518 835 43 98.17%
โกสัมพีนคร 18,880 447 35 6 6,949 18,365 2,732 346 23 100.00%
รวม 521,437 12,272 621 81 167,232 365,807 83,130 6,627 615 100.00 %

ร้อยละ (%) = ( ข้อมูลครอบครัว + ประชากรที่มีหมอ 3 คน ) / จำนวนประชากรทั้งหมด

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2566 เวลา 15:58:57

Export Excel