รายงานผลการติดตามการเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน


หญิงตั้งครรภ์ อสม. (คน) จำแนกการเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (Case)
เป้าหมาย (คน) ได้รับการติดตาม (Case) ร้อยละ การได้รับยา การกินยา (เฉพาะกรณีได้รับยา)
ได้รับ ไม่ได้รับ ร้อยละ กินทุกวัน 5-6 วัน/สัปดาห์ 3-4 วัน/สัปดาห์ 1-2 วัน/สัปดาห์ ไม่ได้กิน
T A (A/T) * 100 B - (B/A) * 100

หมายเหตุ :
1. ได้รับการติดตาม คือ จำนวนการติดตามหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงหลังคลอดที่ อสม. ออกค้นหาหรือได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และได้รับการลงทะเบียนใน สมาร์ท อสม.
2. อสม. คือ จำนวน อสม. ที่ได้มีการส่งผลการติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนในแต่ละพื้นที่
3. ร้อยละ คือ (จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน / จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ได้รับการติดตาม) * 100

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2567 เวลา 17:25:41 น.