กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ข้อแนะนำการใช้งานระบบรายงาน 3 หมอรู้จักคุณ
วิธีการบันทึกข้อมูล
1.รพ.สต. สามารถรายงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ tablet โดยเลือกเมนู "เขตบริการสุขภาพ ตามที่ รพ.สต.สังกัด"
2.Login เข้าระบบ โดยใช้ username ของ รพ.สต.
จากนั้นเลือกเมนูตามลำดับดังนี้ เลือก
1. บันทึกรายชื่อแพทย์
2. บันทึกรายชื่อครอบครัว
3. จัดพิมพ์ postcard

หมายเหตุ 1. รายชื่อแพทย์ลำดับที่ 1 หรือ อสม. ไม่ต้องบันทึกเนื่องจากระบบได้ดึงข้อมูล อสม. จากข้อมูล thaiphc.net มาไว้ให้แล้ว
2. กรณีรพ.สต.ไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลแพทย์ ลำดับที่ 2 และ ที่ 3 เมื่อท่านบันทึกข้อมูลครอบครัว จะไม่ปรากฏรายชื่อแพทย์ให้เลือก จะต้องกลับมาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแพทย์ใหม่อีกครั้ง
3. การบันทึกรายชื่อแพทย์ ดำเนินการเพียงครั้งเดียว ท่านสามารถเลือกใช้กับรายการครอบครัว ทุกรายการในพื้นที่รับผิดชอบ
Download Template Postcard (สำหรับหน่วยงานที่ต้องการรูปภาพ background postcard)

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4
หมายเหตุ : รพ.สต.ที่จัดทำข้อมูลด้วย โปรแกรม Excel ให้ส่งไฟล์ Excel มายัง E-mail ตามตารางพื้นที่รับผิดชอบด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสามารถประสานงานตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในตารางพื้นที่รับผิดชอบ
Download File Excel
สรุปรายงานเขตบริการสุขภาพชื่อผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์E-mail
ส่วนกลางนายชนินทร์ ห่านตระกูล 02-1937000 ต่อ 18716phc.division@gmail.com
เขต 1 นางสาวกมลพร พันหล้อ083-823-3511center1@hss.mail.go.th
เขต 2นายศรุต ม่วงศิริ081-311-6612sarutmomo@hotmail.com
เขต 3นายวัชรินทร์ นาคมี083-212-9769watloo2527@gmail.com
เขต 4 1.นางสาววรรณภา สอนจันทร์
2.น.ส.สิริวิภา พรหมศรี
087-089-4192
063-3654-453
hss4nonthaburi@gmail.com
เขต 51.นายสมยศ หลวงผาด
2.นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี
092-250-8884
088-749-8543
hss05rb@gmail.com
เขต 6นายไชยวัฒน์ พงษ์พิสิฐวงค์097-342-4246chonburihss6@gmail.com
เขต 7 นายธันวา เชาว์โคกสูง094-398-8856thanwadream@gmail.com
เขต 8นายกิตติกร บุญมาตย์088-9500727onijung1st@gmail.com
เขต 9 นายสมยศ บุรีรักษ์062-1358275somyotbu@gmail.com
เขต 10 นายราชชสาส์น อินสิงห์084-475-6455virusjetlee@gmail.com
เขต 11นายชาญศิลป์ แสงอรุณ082-275-1491charlsin.sang@gmail.com
เขต 12นางสาวภาวินี ยาวิราช084-612-7991pawi.jeed@gmail.com
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center HOTLINE 1426